Vlerësim me seriozitet nga Policia Rrugore, i adresimeve të qytetarëve

Ashtu siç kemi vullnetin për të përmbushur detyrimet ligjore në raport me disiplinimin dhe parandalimin e aksidenteve rrugore, njëkohësisht kemi detyrimin dhe kurajon të pranojmë pretendimet e drejta të qytetarëve në lidhje me raste të veçanta, si dhe përmirësimin e gjendjes sipas kushteve të parashikuara në aktet ligjore dhe nënligjore për zbatim.

Çdo denoncim i adresuar pranë Policisë, qoftë për shkelje të rregullave të qarkullimit apo ankesë për ndëshkim të padrejtë, vlerësohet me të njëjtin seriozitet në të gjithë vendin.

Ligjshmëri/Siguri/Bashkëpunim Komunitet🤝Polici