Sektori i Policisë Rrugore Gjirokastër

Shefi i Sektorit të Policisë Rrugore Gjirokastër: Komisar Mehmet Çeli   

E-mail: mehmet.celi@asp.gov.al 

Numër kontakti: 069 41 07 236