Sektori i Policisë Rrugore Shkodër

Shefi i Sektorit të Policisë Rrugore Shkodër: Komisar Klemend Pikuli

E-mail: klemend.pikuli@asp.gov.al

Numër kontakti: 069 20 94 611