Kontrollo kundravajtjet rrugore

Këtu mund të kontrolloni për kundravajtjet rrugore të palikujduara me ane të targës së mjetit dhe numrit të shasisë(17-shifror).

  • Pagesa bëhet brënda 5 diteve kur merr formë të prerë. Me kalimin e afatit paguhet 2%.
  • Për pagesat brenda 5 ditëve bëhet 20% zbritje në vlerën e kundravajtjes.
  • Për çdo shqetësim apo ankesë qytetarët mund të komunikojnë dhe në adresat e-mail: policiaeshtetit@asp.gov.al apo policiarrugore@asp.gov.al

Ky sistem bën të mundur verifikimin e detyrimeve të pashlyera që qytetari ka në të gjithë Shqipërinë.