Sektori i Policisë Rrugore Kukës

Shefi i Sektorit të Policisë Rrugore Kukës: Komisar Klemend Pikuli 

E-mail: klemend.pikuli@asp.gov.al

Numër kontakti : 069 20 94 611