Sektori i Policisë Rrugore Berat

Shefi i Sektorit të Policisë Rrugore Berat: Komisar Dritan Allajbe

E-mail: dritan.allajbe@asp.gov.al

Numër kontakti : 069 41 03 325