Publikim lokal për thirrje për propozime/ Local publication for call for proposals Combilion Project A3-1.1-12

Rikonstruksioni i PKK Qafë Botë dhe Rehabilitimi i Hapësirave Përreth

A3-1.1-12/COMOBILION/WP4/Deliverable4.3.2/I&W/PB.3_03

 

Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit po kërkon propozime për Kontraktor Punimesh ne Shqipëri me asistencë financiare nga Mobility on the Ionian Coast Programme 2014 – 2020 Interreg IPA CBC Greece – Albania. Udhëzimet e plota për aplikantët janë në dispozicion për konsultim në faqen e mëposhtme të internetit: https://www.asp.gov.al/. Gjithashtu dokumentet e Tenderit në Anglisht mund të tërhiqen nga tenderuesit e interesuar të kualifikuar me dorëzimin e një kërkese me shkrim në adresën më poshtë:

Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit

Njësia e Prokurimeve

Bulevardi “Bajram Curri”, Tirana 1000, Tirana, Albania

Znj. Marsida Gargaj, tel: +355694112659

Orët e hapje: E hënë deri të enjte 8:30-16:30, të premten 8:30-14:00

Afati përfundimtar për dorëzimin e propozimeve është 12:00 Koha e Evropës Qendrore në 21.12.2020.

 

Reconstruction of BCP Qafë Botë and the Rehabilitation of Around Area

A3-1.1-12/COMOBILION/WP4/Deliverable4.3.2/I&W/PB.3_03

 

General Directorate of State Police is seeking proposals for Work Contractor in Albania with financial assistance from the Mobility on the Ionian Coast Programme 2014 – 2020 Interreg IPA CBC Greece – Albania. The full guidelines for applicants are available for consultation on the following internet site:https://www.asp.gov.al/ , also the Tender Documents in English can be withdrawn by interested eligible Tenderer upon the submission of a written application to the address below:

General Directorate of State Police

Procurement Unit

Bajram Curri Blvd, Tirana 1000, Tirana, Albania

Ms. Marsida Gargaj, tel: +355694112659

Opening hours: Monday to Thursday 8:30-16:30hrs, Friday 8:30-14:00hrs

The deadline for submission of proposals is 12:00 h Central European Time on 21.12.2020.