HAPEN APLIKIMET PËR PRANIM NË NJË FUNKSION TË VEÇANTË NË POLICINË E SHTETIT

Hapen aplikimet për pranim në funksionin e veçantë në Policinë e Shtetit, Specialist për Marrëdhëniet me Jashtë dhe CEPOL, në Akademinë e Sigurisë.

Aplikimet fillojnë më datë 08.01.2024 dhe përfundojnë më datë 13.01.2024.

Aplikimet bëhen në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit si dhe nëpërmjet email-it burimet.njerezore@asp.gov.al.

Kanë të drejtë të aplikojnë për pranim në funksionet e veçanta, shtetasit të cilët plotësojnë kriteret e përgjithshme dhe ato të veçanta sipas përcaktimeve të mëposhtme.

Kritere të përgjithshme:

 1. Të jetë shtetas shqiptar;
 2. Të mos jetë i përjashtuar nga Policia e Shtetit, strukturat e tjera të sigurisë kombëtare, apo të jetë larguar nga shërbimi civil;
 3. Të ketë përfunduar arsimin e lartë përkatës;
 4. Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
 5. Të jetë në gjendje të mirë shëndetësore dhe i aftë fizikisht për të kryer detyrën;
 6. Të zotërojë gjuhën shqipe të shkruar dhe të folur;
 7. Të mos jetë i dënuar me vendim gjykate, të formës së prerë, për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundërvajtjeje penale me dashje;
 8. Të ketë dëshmi të aftësisë së drejtimit të automjetit të tipit B;
 9. Të plotësojë kushtet për t’u pajisur me certifikate të sigurimit të personelit sipas nivelit të pozicionit të punës për të cilin aplikon:

Kritere të veçanta sipas strukturave policore janë si vijon:

 1. Të ketë përfunduar ciklin e parë dhe të dytë të studimeve në shkencat politike;
 2. Të ketë të paktën 5 vite përvojë pune në bashkëpunimin  ndërkombëtar;
 3. Të ketë njohuri mbi organizatat ndërkombëtare;
 4. Të ketë aftësi drejtimi dhe koordinimi në fushën e bashkëpunimit ndërkombëtar policor dhe arsimor;
 5. Të ketë aftësi të punës në grup dhe aftësi të mira komunikimi dhe prezantimi;
 6. Të zotërojë gjuhën angleze, jo më pak se niveli “B2”.

Aplikanti të paraqesë, në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore, dokumentacionin e mëposhtëm:

 1. Formularin e aplikimit;
 2. Formularin e vetëdeklarimit;
 3. Fotokopje të kartës së identitetit;
 4. Dokument zyrtar që vërteton përfundimin e arsimit, trajnimeve përkatëse;
 5. Fotokopje të dëshmisë së aftësisë së drejtimit të automjetit të tipit “B”;
 6. Certifikatë e gjendjes gjyqësore;
 7. Certifikatë familjare;
 8. Vërtetim nga gjykata;
 9. Vërtetim nga prokuroria;
 10. Raport mjeko-ligjor;
 11. Fotokopje e librezës së punës;
 12. Dokument të lëshuar nga institucionet shëndetësore që vërteton se nuk është përdorues i lëndëve narkotike.

Punonjësi në funksionin e veçantë, Specialist për Marrëdhëniet me Jashtë dhe CEPOL, në Akademinë e Sigurisë, kryen këto detyra specifike:

 1. Asiston Rektorin e Akademisë së Sigurisë  për të çështjet që kanë të bëjnë me bashkëpunimin ndërkombëtar, si dhe detyrimet që rrjedhin nga marrëveshjet e përbashkëta brenda dhe jashtë vendit me institucionet homologe;
 2. Ndjek dhe monitoron të gjitha fazat e procesit për hartimin dhe zbatimin e marrëveshjeve të bashkëpunimit ndërkombëtare, në bashkëpunim me të gjitha strukturat e përfshira në proces;
 1. Ndjek detyrat ditore, mujore dhe vjetore të punës, si dhe siguron realizimin e tyre në kohë e me cilësi, brenda kërkesave dhe kritereve të miratuara;
 2. Merr pjesë ne grupe pune, në rastet kur caktohet nga Rektori i Akademisë së Sigurisë dhe raporton në kohë për realizimin e detyrave dhe objektivave të planifikuara;
 3. Koordinon zhvillimin e aktiviteteve brenda dhe jashtë vendit, në kuadër të marrëveshjeve të bashkëpunimit me institucione dhe agjenci ndërkombëtare në fushën e arsimit dhe trajnimit policor;
 4. Mbikëqyr teknikisht zbatimin e marrëveshjeve dhe protokolleve të bashkëpunimit dy ose shumëpalësh, si dhe sugjeron mënyrën e zgjidhjes së problemeve që mund të krijohen;
 5. Siguron komunikimin zyrtar me institucionet e huaja arsimore policore, në funksion të realizimit të bashkëpunimit ndërkombëtar;
 6. Ndjek agjendën ditore të Rektorit të Akademisë së Sigurisë në marrëdhënie me institucionet ndërkombëtare të atashuara pranë Policisë së Shtetit, si dhe marrëdhëniet me institucionet dhe agjencitë policore ndërkombëtare;
 7. Përgatit memo, urdhra, raporte dhe informacione të ndryshme në lidhje me detyrimet institucionale në marrëdhëniet me jashtë dhe CEPOL;
 8. Informon strukturat përkatëse të Policisë së Shtetit për aktivitetet që zhvillohen nga CEPOL dhe agjenci të tjera ndërkombëtare për trajnimin e forcave të ligjit;
 9. Ndjek procedurat për pjesëmarrjen e punonjësve të Policisë së Shtetit në aktivitetet që zhvillon CEPOL dhe agjenci të tjera ndërkombëtare të arsimit policor;
 10. Përpunon dhe përgatit materiale të natyrës problemore në fushën e marrëdhënieve me jashtë dhe CEPOL dhe i sjell në vëmendje të Rektorit të Akademisë së Sigurisë për kompetencë dhe vlerësim;
 11. Merr pjesë në veprimtari të zhvillimit profesional me instruktorë dhe specialistë mësimdhënës;
 12. Merr pjesë në hartimin e rregulloreve dhe procedurave të nevojshme për të përmbushur misionin dhe detyrat  në marrëdhëniet me jashtë dhe CEPOL.

Procesi i konkurrimit përfshin:

   a. Jetëshkrimi i aplikantit,

Vlerësimi i arsimimit dhe trajnimeve të lidhura me veprimtarinë në fushën e njohurive dhe eksperiencën në fushën e teknologjisë së informacionit, si dhe referencat e punëdhënësve të mëparshëm (vlerësohet me 10 pikë);

    b. Testi me shkrim,

Kontrollin e njohurive të aplikantit në test me shkrim (vlerësohet me 60 pikë). Aplikanti që nuk arrin të marrë 40 pikë në testin me shkrim nuk i nënshtrohet vlerësimit në intervistën me gojë dhe ndërpret procesin e vlerësimit. Testi me shkrim zhvillohet më datë 17.01.2024, në ambientet e Drejtorisë se Përgjithshme të Policisë së Shtetit;

    c. Intervista me gojë,

Vlerësimi i njohurive dhe aftësive komunikuese, eksperiencë pune në lidhje me menaxhimin teknologjisë së informacionit, si dhe motivimin personal (vlerësohet me 30 pikë).

Në qoftë se asnjë kandidat nuk merr 60% të pikëve, Komisioni i Vlerësimit vendos përfundimin e konkurrimit pa asnjë fitues të përzgjedhur.

Shkarkoni formularët e aplikimit: