HAPEN APLIKIMET PËR PRANIM NË NJË FUNKSION TË VEÇANTË NË POLICINË E SHTETIT

Policia e Shtetit hap fazën e aplikimeve për pranim në funksionin e veçantë Drejtor në Departamentin për Teknologjinë e Informacionit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit.

Aplikimet fillojnë më datë 19.06.2023 dhe përfundojnë më datë 21.06.2023.

Aplikimet bëhen në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit.

Kriteret e pranimit në funksionin e veçantë “Drejtor, në Departamentin për Teknologjinë e Informacionit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit”, janë:

 1. Të jetë shtetas shqiptar;
 2. Të mos jetë i përjashtuar nga Policia e Shtetit, strukturat e tjera të sigurisë kombëtare apo të jetë larguar nga shërbimi civil”;
 3. Të ketë përfunduar arsimin e lartë;
 4. Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
 5. Të jetë në gjendje të mirë shëndetësore dhe i aftë fizikisht për të kryer detyrën;
 6. Të zotërojë gjuhën shqipe të shkruar dhe të folur;
 7. Të ketë përvojë pune jo më pak se 5 vjet në fushën e teknologjisë së informacionit;
 8. Të mos jetë i dënuar me vendim gjykate, të formës së prerë, për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundërvajtjeje penale me dashje;
 9. Të ketë dëshmi të aftësisë së drejtimit të automjetit të tipit B;
 10. Të jetë pajisur me vërtetimin e besueshmërisë;
 11. Të plotësojë kriteret e tjera të veçanta.

Kritere të veçanta:

 1. Të ketë përfunduar ciklin e dytë të Arsimit të Lartë, në shkencat kompjuterike/elektronike.
 2. Të ketë njohuri të mira për aktet ligjore e nënligjore, aktet normative e administrative në fushën financiare, logjistikës, menaxhimit të personelit, politikave të trajtimit financiar të personelit.
 3. Të zotëroj gjuhën angleze me dëshminë përkatëse.
 4. Të ketë aftësi për të identifikuar dhe vlerësuar nevojat për ndryshim dhe përmirësim e problemeve në fushën e çështjet ekonomike.
 5. Të jetë i njohës i programeve kompjuterike.
 6. Të ketë të paktën 5 vite përvojë pune në fushën e teknologjisë së informacionit.
 7. Të ketë aftësi të punës në grup dhe aftësi të mira komunikimi dhe prezantimi.
 8. Të mos ketë pengesa ligjore për tu pajisur me certifikate sigurie personeli.

Aplikanti të paraqesë, në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore, dokumentacionin e mëposhtëm:

 1. Formularin e aplikimit tip (bashkëlidhur këtij urdhri);
 2. Fotokopje të kartës së identitetit;
 3. Dokument zyrtar që vërteton përfundimin e arsimit, trajnimeve përkatëse;
 4. Fotokopje të dëshmisë së aftësisë së drejtimit të automjetit të tipit “B”;
 5. Certifikatë e gjendjes gjyqësore;
 6. Certifikatë familjare;
 7. Vërtetim nga gjykata;
 8. Vërtetim nga prokuroria;
 9. Raport mjekoligjor;
 10. Fotokopje e librezës së punës;
 11. Dokument të lëshuar nga institucionet shëndetësore, që vërteton se nuk është përdorues i lëndëve narkotike.

Punonjësi në funksionin e veçantë, “Drejtor, në Departamentin për Teknologjinë e Informacionit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit”, kryen këto detyra:

 • Asiston Drejtorin e Përgjithshëm të Policisë së Shtetit për të gjitha çështjet që lidhen me projektimin, zhvillimin, mirëmbajtjen administrim dhe implementimin e teknologjive të reja informatike komunikimi, regjistrimi dhe përpunimi për Policinë e Shtetit, në përputhje me standardet e vendeve të zhvilluara perëndimore.
 • Kryen detyra administrative, përfshirë planifikimin, organizimin, mbikëqyrjen dhe menaxhimin e të gjitha aspekteve të punës në Departamentin e Teknologjisë së Informacionit dhe drejtoritë përkatëse.
 • Monitoron aktivitetin e strukturave vartëse dhe kërkon prej tyre realizimin e detyrave ditore, periodike dhe afatgjata.
 • Siguron përgjegjësi menaxhuese për asistim në koordinimin, përgatitjen dhe administrimin e buxhetit të planifikuar për Departamentin e Teknologjisë se Informacionit.
 • Kryen veprimtari për mbikëqyrjen, menaxhimin funksionimin e strukturave që ka në varësi, për hartimin e implementimin e projekteve që kanë të bëjnë me informatizimin e proceseve të ndryshme dhe te aktivitetit të strukturave të Policisë së Shtetit.
 • Harton informacione për strukturat eprore për problemet që lindin gjatë procesit të ndjekjes dhe implementimit te projekteve dhe propozon zgjidhje per realizimin e tyre.
 • Siguron implementimin e teknologjive dhe sistemeve të informacionit që synojnë në rritjen e shpejtësisë dhe sigurisë së informacionit, duke realizuar trajnime të punonjësve që përdorin pajisjet e teknologjisë së informacionit dhe rinovim të teknologjive në përputhje me evolucionin në këtë fushë.
 • Vendos e ruan marrëdhënie pune efektive duke koordinuar me struktura të tjera të Policisë së Shtetit, donatorë e misionet policore ndërkombëtare, me qellim zhvillimin e planeve strategjike që mbështesin qëllimet e objektivat afatshkurtra e afatgjata të Policisë së Shtetit.
 • Koordinon e bashkëpunon me organizata dhe donatorë kombëtare e ndërkombëtarë në aspektin e negocimit e zbatimit të projekteve të ndryshme të teknologjisë dhe përpunimit të informacionit.
 • Përfaqëson institucionin në grupet e përbashkëta ndërinstitucionale të punës, dhe vetëm brenda fushës së veprimit të autorizuar nga titullari i institucionit.
 • Ngre, mbikëqyr apo kryeson grupe pune për realizimin e qëllimeve brenda fushës së veprimit të drejtorisë, apo në rastet kur caktohet nga eprorët, drejton, kontrollon e raporton në kohë për realizimin e detyrave dhe objektivave të caktuara.
 • Kryen detyra për garantimin e integritetin dhe sigurisë së të dhënave të automatizuara personale dhe policore dhe të sistemit të përdoruesve.
 • Përcakton kërkesat e drejtorisë për bazën materialo-teknike për krijimin e kushteve optimale të punës për realizimin e detyrave e objektivave të parashikuara dhe ia transmeton ato strukturave përgjegjëse.

Procesi i konkurrimit përfshin:

 • Jetëshkrimi i aplikantit

Vlerësimi i arsimimit dhe trajnimeve të lidhura me veprimtarinë në fushën e njohurive dhe eksperiencën në fushën e teknologjisë së informacionit, si dhe referencat e punëdhënësve të mëparshëm (vlerësohet me 10 pikë);

 • Testi me shkrim

Kontrollin e njohurive të aplikantit në test me shkrim (vlerësohet me 60 pikë). Aplikanti që nuk arrin të marrë 40 pikë në testin me shkrim nuk i nënshtrohet vlerësimit në intervistën me gojë dhe ndërpret procesin e vlerësimit;

 • Intervista me gojë

Vlerësimi i njohurive dhe aftësive komunikuese, eksperiencë pune në lidhje me menaxhimin teknologjisë së informacionit, si dhe motivimin personal (vlerësohet me 30 pikë).

Në qoftë se asnjë kandidat nuk merr 60% të pikëve, Komisioni i Vlerësimit vendos përfundimin e konkurrimit pa asnjë fitues të përzgjedhur.