Hapen aplikimet për pozicionin Shef i Qendrës së Furnizimit Materialo-Teknik, në Departamentin për Shërbimet Mbështetëse

Shef i Qendrës së Furnizimit Materialo-Teknik, në Departamentin për Shërbimet Mbështetëse

Hapen aplikimet për pranim në funksionin e veçantë të policisë “Shef i Qendrës së Furnizimit Materialo-Teknik, në Departamentin për Shërbimet Mbështetëse, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit”.

Aplikimet fillojnë më datë 23.09.2020 dhe përfundojnë më datë 28.09.2020.

Aplikimet bëhen në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore, në Departamentin për Shërbimet Mbështetëse, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit.

Kriteret e pranimit në funksionin e veçantë, “Shef i Qendrës  së Furnizimit Materialo-Teknik, në Departamentin për Shërbimet Mbështetëse”, janë:

 1. Të jetë shtetas shqiptar;
 2. Të mos jetë i përjashtuar nga Policia e Shtetit, strukturat e tjera të sigurisë kombëtare, apo të jetë larguar nga shërbimi civil.”
 3. Të ketë përfunduar arsimin e lartë përkatës;
 4. Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
 5. Të jetë në gjendje të mirë shëndetësore dhe i aftë fizikisht për të kryer detyrën;
 6. Të zotërojë gjuhën shqipe të shkruar dhe të folur;
 7. Të ketë përvojë pune jo më pak se 10 vjet në profesion;
 8. Të mos jetë i dënuar me vendim gjykate, të formës së prerë, për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundërvajtjeje penale me dashje;
 9. Të ketë dëshmi të aftësisë së drejtimit të automjetit të tipit B;
 10. Të jetë pajisur me vërtetimin e besueshmërisë;
 11. Të plotësojë kriteret e tjera të veçanta.

Kritere të veçanta:

 1. Të zotërojë diplomë të nivelit të dytë (DND), në fushën e Ekonomisë, apo fusha të tjera ekuivalente me të;
 2. Të ketë njohuri shumë të mira për menaxhimin e institucionit;
 3. Të ketë njohuri për administrimin e pasurisë, hartimin e planeve në funksion të realizimit të misionit të institucionit, alokimin e burimeve sipas projekteve/detyrave që i paraqiten në situata të caktuara;
 4. Të ketë njohuri në menaxhimin e aseteve, sipas akteve ligjore dhe nënligjore që normojnë këtë veprimtari;
 5. Të ketë njohuri ekonomike për përgatitjen e buxhetit dhe raportimin (PBA);
 6. Të ketë aftësi të udhëheqjes së grupeve të punës dhe aftësi shumë të mira komunikimi dhe prezantimi;
 7. Të ketë aftësi në hartimin e politikave e programeve lidhur me menaxhimin e burimeve njerëzore;

Aplikanti të paraqesë, në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore, dokumentacionin e mëposhtëm:

 1. Formularin e aplikimit tip (bashkëlidhur këtij urdhri);
 2. Fotokopje të kartës së identitetit;
 3. Dokument zyrtar që vërteton përfundimin e arsimit, trajnimeve përkatëse;
 4. Fotokopje të dëshmisë së aftësisë së drejtimit të automjetit të tipit “B”;
 5. Certifikatë e gjendjes gjyqësore;
 6. Certifikatë familjare;
 7. Vërtetim nga gjykata;
 8. Vërtetim nga prokuroria;
 9. Raport mjeko-ligjor;
 10. Fotokopje e librezës së punës;
 11. Dokument të lëshuar nga institucionet shëndetësore që vërteton se nuk është përdorues i lëndëve narkotike.

Punonjësi në funksionin e veçantë, “Shef i Qendrës së Furnizimit Materialo-Teknik, në Departamentin për Shërbimet Mbështetëse”, kryen këto detyra specifike:

 1. Ka përgjegjësi administrative, programuese, mbikëqyrëse, manaxhuese e zbatuese dhe përgjigjet para Drejtorit të Departamentit të Shërbimeve Mbështetëse, në DPPSH për veprimtarinë e pritjes, administrimit, shpërndarjes dhe ruajtjes së aktiveve në këtë njësi.
 2. Ka për detyrë të sigurojë udhëzime standarde për planifikimin, organizimin, mbikëqyrjen dhe marrjen e përgjegjësive, për zbatimin e detyrave, për menaxhimin e aktiveve të njësisë, në përputhje me aktet ligjore e veçanërisht me ligjin nr. 10296,  datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”.
 3. Ai mban kontakte të vazhdueshme me të gjitha Njësitë Shpenzuese në DPPSH, me institucione jashtë strukturave të policisë së shtetit, subjektet që kanë marrëdhënie kontraktuale, donatorë të ndryshëm, me qëllim realizimin e misionit të QFMT-së në përgjithësi, si dhe për marrjen e masave për pritjen, magazinimin e mallrave e pajisjeve, konform akteve ligjore në fuqi.
 4. Të ketë njohuri në fushën ekonomike, lidhur me menaxhimin financiar, çështjet kontraktuale, si dhe administrimin e pasurisë, për të mundësuar një vendimmarrje, e cila siguron mbështetjen e strukturave operacionale të Policisë së Shtetit me pajisje, shërbime dhe mallra, në funksion të zbatimit të detyrave të tyre dhe detyrimeve që rrjedhin nga Ligji për “Policinë e Shtetit”.
 5. Kryen detyra administrative përfshirë planifikimin, organizimin, mbikëqyrjen dhe menaxhimin e të gjitha aspekteve të punës në këtë Qendër në përputhje me dispozitat ligjore, nënligjore, urdhrat, udhëzimet dhe procedurat standarde.
 6. Kontrollon dhe miraton procedurat për zbatimin e kontratave, donacioneve, blerjeve të mallrave, kryerjes shërbimeve e investimeve dhe likuidimin e tyre.

 

Procesi i konkurrimit përfshin:

 1. Jetëshkrimi i aplikantit,

Vlerësimi i arsimimit dhe trajnimeve të lidhura me veprimtarinë në fushën e ekonomike, apo fusha të tjera ekuivalente me të, si dhe referencat e punëdhënësve të mëparshëm (vlerësohet me 10 pikë);

 1. Testi me shkrim,

Kontrollin e njohurive të aplikantit në fushën ekonomike, apo fusha të tjera ekuivalente me të, (vlerësohet me 60 pikë). Aplikanti që nuk arrin të marrë 40 pikë në testin me shkrim nuk i nënshtrohet vlerësimit në intervistën me gojë dhe ndërpret procesin e vlerësimit;

 1. Intervista me gojë,

Vlerësimi i njohurive dhe aftësive komunikuese, eksperience pune në menaxhimin dhe koordinimin  e projekteve në fushën e ekonomisë, apo fusha të tjera ekuivalente me të, si dhe motivimin personal (vlerësohet me 30 pikë).

Në qoftë se asnjë kandidat nuk merr 60% të pikëve, Komisioni i Vlerësimit vendos përfundimin e konkurrimit pa asnjë fitues të përzgjedhur.

Testi me shkrim zhvillohet më datë 07.10.2020, në ambientet e Drejtorisë së Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit.

Komisioni i Vlerësimit dhe Drejtoria e Burimeve Njerëzore harton listën përfundimtare me rezultatet e arritura nga aplikantët sipas rendit zbritës dhe shpall fituesin për të ndjekur kualifikimin në Akademinë e Sigurisë.

Formulari i aplikimit

https://wetransfer.com/downloads/49e5f3583a5e8c966f53ae12f97d489820200923122533/e59521e922509a693b93d168a6aa742d20200923122559/6ab86d