Sektori i Policisë Rrugore Durrës

Shefi i Sektorit të Policisë Rrugore Durrës: Dritan Allajbej

E-mail: DRITAN.ALLAJBEJ@ASP.gov.al

Numër kontakti : 069 41 03 325